Politika kvality

Najférovejšia slovenská spoločnosť poskytujúca profesionálne a kvalitné produkty v oblasti komplexných upratovacích služieb. Klienti si nás vyberajú priamym zadaním na základe referencií, pretože vedia, že už pri prvej ponuke dostanú to najlepšie, čo môže trh ponúknuť.

 1. Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného manažérskeho systému a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať jeho účinnosť.
 2. Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.
 3. V starostlivosti o životné prostredie uplatňovať princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé dopady na životné prostredie.
 4. Zameriavať sa na prevenciu pracovných úrazov, zranení, poškodenia zdravia a chorôb z povolania.
 5. Efektívne eliminovať, či znížiť riziká súvisiace s možným narušením integrity, dostupnosti alebo dôvernosti informácií. Bezpečnostné opatrenia sú volené na základe analýzy a zvládania rizík tak, aby bola zaistená maximálna účinnosť systému.
 6. Prostredníctvom stanovených cieľov zameriavať sa na sústavné zlepšovanie hospodárenia s energiou.
 7. Dodržiavať záväzky vyplývajúce z príslušných právnych a iných požiadaviek.
 8. Zabezpečiť dostupnosť informácii a potrebných zdrojov na dosiahnutie systémových cieľov a zámerov.
 9. Vlastníci informačných aktív sú zodpovední za stanovenie požiadaviek na ochranu zvereného dátového aktíva (informácií).
 10. Všetci zamestnanci a užívatelia aktív sú povinní rešpektovať pravidlá definované v dokumentácii IMS. Všetky odchýlky od definovaných pravidiel sú povinní okamžite oznámiť bezpečnostnému manažérovi.
 11. Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast zamestnancov v jednotlivých oblastiach integrovaného manažérskeho systému.
 12. Vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri riadení jednotlivých oblastí integrovaného manažérskeho systému.
 13. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať politiku spoločnosti.