Ostatné služby

 • Recepčné služby
  • zabezpečenie telefónnych spojovateliek a informačných služieb
  • inštalácia bezpečnostných a reflexívnych fólií na sklenené plochy
 • dodávky zásobníkov / dávkovačov / košov
 • dodávky hygienického materiálu
 • sanácia po požiaroch
 • odstraňovanie škôd spôsobených vodou (pri povodniach, poruche potrubia či kanalizácie atd.)

Najférovejšia slovenská spoločnosť poskytujúca profesionálne a kvalitné produkty v oblasti komplexných upratovacích služieb. Klienti si nás vyberajú priamym zadaním na základe referencií, pretože vedia, že už pri prvej ponuke dostanú to najlepšie, čo môže trh ponúknuť.

 • Budeme sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu, služby a dodávky.
 • Chceme zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky sa odlíšiť od konkurencie a udržať si ich dôveru.
 • Dokumentovaním postupov pre všetky činnosti realizované v spoločnosti a vedením záznamov o nekvalite a nákladoch s tým spojených, dosahovať sústavné zlepšovanie riadenia spoločnosti.
 • Vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.
 • Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast zamestnancov spoločnosti.
 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii prijatých zákaziek.
 • Stavať na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov a snažiť sa udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.
 • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie systému manažérstva kvality vybudovaného podľa normy ISO 9001:2008 a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.