0911 106 078

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

Úvod

Poskytovateľom tejto Webovej stránky https://www.klinton.sk je spoločnosť Klinton, s.r.o., ktorá je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”.

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Prehlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje, akým spôsobom spracúvame a chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky. Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa považuje za splnenie našej informačnej povinnosti vo vzťahu k návštevníkom Webovej stránky ako dotknutým osobám v zmysle čl. 13 resp. 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EU) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s GDPR a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná doplňujúca informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny v Prehlásení o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa potreby v zmysle príslušných právnych predpisov upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom spracúvame a chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí na internete. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 16 rokov.

Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Spracúvame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu a účeloch:

 • Vybavenie žiadosti o prijatie do zamestnania
  osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa, dosiahnuté vzdelanie, zamestnanecký stav, vlastníctvo vodičského oprávnenia;
  právny základ: predzmluvné vzťahy – t.j. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby
  doba uchovania je do vybavenia žiadosti o prijatie do zamestnania, najviac však 3 mesiace
 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie
  osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa, dosiahnuté vzdelanie, zamestnanecký stav, vlastníctvo vodičského oprávnenia;
  právny základ: Vami poskytnutý súhlas
  doba uchovania je 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Klinton, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava. Spoločnosť vymenovala za svoju kontaktnú osobu Eva Cibulková, klinton@klinton.sk, +421 911 106 078

Spoločnosť Klinton,  s.r.o. je možné kontaktovať nasledovným spôsobom:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla organizácie s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby pod názvom organizácie
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle

Sprostredkovatelia a subdodávatelia prevádzkovateľa

Sprostredkovatelia:

 • Webglobe – Yegon, s.r.o.

 

S uvedenými sprostredkovateľmi má spoločnosť Klinton, s.r.o. uzatvorený právny záväzok mlčanlivosti a ochrany spracúvaných osobných údajov v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny. Údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe nariadení Európskej komisie.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý udelila na spracúvanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má ďalej tieto práva:

 • právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Klinton, s.r.o. vyššie uvedeným spôsobom.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto Web stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto Web stránky. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete nižšie v Oznámení o používaní súborov cookies.

Sociálne médiá

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Tlačidlá sociálnych sietí

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Jedná sa o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tejto Webovej stránky. Prečítajte si prosím podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.

 

Oznámenie o používaní súborov cookies

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto Webovej stránke a služby prispôsobené Vašim potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto Webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto Webovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadač potom zašle súbory cookies späť tejto Webovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto Webová stránka rozpozná a nájde informácie napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít, stav nákupného košíka, stav prihlásenia do používateľského účtu a pod.). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým navštívených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť Webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto Oznámení o používaní súborov cookies.

Aké súbory cookies používame a prečo?

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli túto Webovú stránku prezerať a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. „nevyhnutné cookies“).

Používame taktiež tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom; napríklad uložiť Váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že ste už vyplnili náš formulár. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.

Ako my, tak aj poskytovatelia našich služieb rovnako používame analytické služby, ktoré nám pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich Webových stránok efektívny, čo zaujíma našich užívateľov, a ako zlepšiť fungovanie tejto Webovej stránky. Okrem toho využívame tzv. „web beacons“, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich Webových stránok, a ďalej tzv. „výkonové cookies“, ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov túto Webovú stránku navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie je používať tieto informácie k identifikácií konkrétnych užívateľov.

Pokiaľ chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies, ktoré používame, napíšte nám na klinton@klinton.sk.

Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosím na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto Webovej stránky.

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. „opt-out cookies“. Viac informácií o tom, ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Nastavenie tzv. „analytických cookies“

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch:

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov alebo videí, niekedy používame externé webové služby. Rovnako ako v prípade tlačidiel sociálnych sietí nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše Webové stránky.

Súvisiace právne predpisy

V Bratislave dňa 27.7.2018.