0911 106 078

Právne podmienky používania web stránky klinton.sk

Nachádzate sa na web stránke www.klinton.sk spoločnosti Klinton, s.r.o. Vstupom na ňu, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Spoločnosť Klinton, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.

1. Vlastníctvo

Potvrdzujete, že všetky materiály, použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, obrázky a služby poskytla spoločnosť Klinton, s.r.o. alebo ňou poverení autori, vývojoví pracovníci a dodávatelia tretej strany, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti Klinton, s.r.o. a/alebo ňou uvedeným subjektom. Jednotlivé prvky webovej stránky a uverejnené materiály sú chránené autorským právom, obchodnou úpravou a inými zákonmi a nesmú sa kopírovať ani imitovať. Názov Klinton (resp. Klinton.sk) a logo spoločnosti Klinton, s.r.o. sú obchodnými značkami spoločnosti Klinton, s.r.o. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

2. Licencia

Spoločnosť Klinton, s.r.o.  Vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, ukladať a sťahovať materiály na tejto webovej stránke za predpokladu:

  • že zobrazíte príslušné informácie o vlastníctve, poskytnuté s materiálmi;
  • že s výnimkou prípadov výslovne uvedených v zmluve o poskytovaní služieb medzi Vami a spoločnosťou Klinton, s.r.o., používanie materiálov slúži výlučne na Vaše osobné, nekomerčné a informačné účely a materiály nebudete používať za účelom obchodného zisku ani poskytovať tretím osobám;
  • že materiály nebudú žiadnym spôsobom upravované.

Platnosť tohto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok. S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať, prenášať ani „odzrkadľovať“ na inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Klinton, s.r.o.

V prípade, že neexistuje medzi Vami a spoločnosťou Klinton, s.r.o. žiadna písomná zmluva o poskytovaní služieb týkajúca sa poskytovania materiálov z tejto web stránky, nesmiete používať materiály z tejto web stránky mimo rozsah poskytnutej licencie uvedenej v týchto podmienkach.

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých na tejto webovej stránke, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní a predpisy a zákony o komunikácii.

3. Ukončenie webovej stránky

Spoločnosť Klinton,  s.r.o.  môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Klinton, s.r.o. nenesie voči Vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.

4. Monitorovanie

Spoločnosť Klinton, s.r.o.  môže monitorovať prístup na túto webovú stránku a získavať informácie, ktoré sú bežne poskytované zariadeniami pristupujúcimi na ňu, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Podrobné informácie sú uvedené v Prehlásení o ochrane osobných údajov.

5. Obmedzenie zodpovednosti

Web stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely a informácie o produktoch a službách prevádzkovateľa. Všetky informácie, tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú, žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy.

Všetky produkty a služby uvedené na web stránke sú poskytované Prevádzkovateľom a/alebo nim sprostredkované v rozsahu a podľa ich príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.

V PRÍPADE, ŽE NIE STE SPOKOJNÍ S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU, JEDINÝM VAŠIM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE MOŽNOSŤ PRERUŠIŤ JEJ POUŽÍVANIE. SPOLOČNOSŤ Klinton,  s.r.o. NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, KTORÉ UTRPÍTE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA, ÚPRAVY, DOLOŽENIA, KOPÍROVANIA, DISTRIBUOVANIA ALEBO SŤAHOVANIA MATERIÁLOV ALEBO POUŽÍVANIA ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. SPOLOČNOSŤ Klinton,  s.r.o.  V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZÁKAZKY, VÝNOSOV, ZISKU, POUŽÍVANIA ÚDAJOV ALEBO INÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO REALIZÁCIE INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, A TO I V PRÍPADE, KEDY BOLA SPOLOČNOSŤ Klinton,  s.r.o.  VOPRED POUČENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY.

6. Zásahy tretej strany

Žiadna tretia osoba nie je v nijakom prípade oprávnená bez povolenia zasahovať do tejto web stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia Prevádzkovateľ nárok na náhradu spôsobenej škody. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding, DDoS). V prípade porušenia tohto ustanovenia má Prevádzkovateľ, nárok na náhradu spôsobenej škody.

V Bratislave 27.7.2018.